Lilian fick sin tredje kull valpar.

Tik 255 gram. Jardland's Pretty Helga Af Baloo.
Hunddata

Hane 280 gram. Jardland's Pretty Hercules Af Baloo
Hunddata